SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 30 s

Nové publikácie pracovníkov ÚSvL SAV vydané v Nemecku

14. október 2013
Prof. Adam Bžoch je známy slovenský germanista, nederlandista a prekladateľ, ktorý sa vo svojej vedeckej ako aj prekladateľskej práci,  venuje psychoanalýze. V septembri 2013 mu vo významnom nemeckom psychologickom vydavateľstve Psychosozial-Verlag vyšla kniha Psychoanalyse in der Slowakei. Eine Geschichte von Enthusiasmus und Widerstand (Psychoanalýza na Slovensku. Dejiny nadšenia a odporu), v ktorej sa podrobne venuje dramatickej výmene názorov za a proti psychoanalýze v slovenskom prostredí. V knihe rekonštruuje recepciu psychoanalýzy v medicíne medzivojnového obdobia, jej oneskorenú katolícku kritiku, jej nadšené prijatie v umeleckých kruhoch ako aj kontroverzné vyrovnanie sa s ňou po 2. svetovej vojne. Osvetľuje tiež vzťah psychoanalýzy k literárnej vede a filozofii 60. rokov. Kniha je prepracovaným prekladom monografie Psychoanalýza na periférii, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram v roku 2007.
Kategórie: Podporujeme

Zmena správania je potrebná na adaptáciu ekosystémových služieb do politiky regiónov EÚ

10. október 2013
p align="left" V  dňoch 30. 9. - 4. 10. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo medzinárodné jesenné kolokvium Ecosystem services: Adaptive EU policies for future EU regions. Zorganizovalo ho oddelenie strategických environmentálnych analýz (SEA) Ústavu ekológie lesa SAV, nedávno sformované spoločné pracovisko so Slovenskou technickou univerzitou a Fakultou manažmentu Univerzity Komenského - CE EÚ SPECTRA ( "http://www.spectra-perseus.sk/" www.spectra-perseus.sk ). Podujatie spoluorganizovalo aj Centrum globálnych environmentálnych vied CzechGlobe pri Akadémii vied ČR.
Kategórie: Podporujeme

Astronomický ústav SAV oslavuje 70 rokov svojej histórie

10. október 2013
V tomto roku si Astronomický ústav SAV pripomína 70. výročie svojho založenia. Za oficiálny dátum zrodu nášho pracoviska pokladáme 19. septembra 1943, kedy sa uskutočnilo prvé astronomické pozorovanie na Skalnatom plese. V tom čase sme boli Štátnym observatóriom, z ktorého v roku 1953 vznikol Astronomický ústav SAV a stal sa jedným zo zakladajúcich ústavov Slovenskej akadémie vied.
Kategórie: Podporujeme

prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., deväťdesiatnik

8. október 2013
Počiatok modernej slovenskej matematiky je spojený s takými koryfejmi ako prof. Jur Hronec (17.5.1881 – 1.12.1959) alebo prof. Štefan Schwarz (18.5.1914 – 6.12.1996). Hneď po druhej svetovej vojne však na scénu slovenskej matematiky vstupuje úspešná generácia, ktorá už vyštudovala matematiku na Slovensku. Medzi nich patria prof. Anton Kotzig (22.10.1919 – 20.4.1991), prof. Ladislav Mišík (10.05.1921 – 18.06.2001),  prof.  Milan Kolibiar (14.2.1922 – 9.7.1994) a jeho o niečo mladší spolužiak prof. Ján Jakubík, ktorý v týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea – 90 rokov.  Prof. Jakubík patrí medzi asi najdlhšie aktívne pracujúcich matematikov na Slovensku (a nielen matematikov) a preto právom ho môžeme považovať za doyena slovenských matematikov. Keď pred pár rokmi ochorel, tak od prekvapenej lekárky si pýtal PNku: „Ale pane, vy už vo Vašom veku nepotrebujete PN-ku!” Chvíľu mu trvalo, kým presvedčil lekárku, že on ešte pracuje v akadémii.
Kategórie: Podporujeme

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

8. október 2013
Už po štvrtý krát  v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave sa vo štvrtok 3. októbra 2013 konala konferencia pri príležitosti prezentácie ôsmej v sérii publikácií „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky“ organizovanej Ekonomickým ústavom SAV. Konferencia zároveň prebiehala na pozadí osláv jubilea 60. výročia založenia Ekonomického ústavu, ktoré sa spolu s medzinárodnou vedeckou konferenciou konali 3-4. Septembra 2013  v Smoleniciach.
Kategórie: Podporujeme

SAV na Taiwan Nano 2013

7. október 2013
Výsledky svojho výkumu v oblasti nanovied a nanotechnológií na výstave Taiwan Nano Week 2013 (2. – 4. 10. 2013) v hlavnom meste Taiwanu, Taipei  prezentovali aj vedeckí pracovníci ústavov SAV.
Kategórie: Podporujeme

Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV

3. október 2013
Štvrtý zo série odborných seminárov, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce sa uskutoční v priestoroch CVTI SR  30. októbra 2013 v čase od 8.30 do 14.30 hod. Podujatie je určené odborným pracovníkom v oblasti vedy a techniky.
Kategórie: Podporujeme

Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte

2. október 2013
V dňoch 26. – 27. septembra 2013 v rámci riešenia projektu Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte (CE SlovSlav SAV) usporiadal Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV a obcou Dolné Dubové interdisciplinárnu vedeckú konferenciu venovanú osobnosti Jozefa Ignáca Bajzu.  V súlade s interdisciplinárnym zameraním Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV sa po prvýkrát v dejinách slovenskej kultúry prezentoval komplexný prehľad aktuálnych výskumov spätých s osobnosťou a dielom Jozefa Ignáca Bajzu, jednej z významných osobností osvietenského obdobia. Záštitu nad vedeckým podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
Kategórie: Podporujeme

Konferencia k 60. výročiu založenia Ústavu hydrológie SAV

2. október 2013
Ústav hydrológie SAV oslávil svoje 60. výročie konferenciou STAV POZNANIA VO VÝSKUME V HYDROLOGICKÝCH VEDÁCH, ktorá sa konala v priestoroch Smolenického zámku v dňoch 23.–25. septembra 2013 pod záštitou ministra ŽP SR Ing. Petra Žigu, PhD. a predsedu SAV prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc. Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky výskumu v oblasti hydrológie na medzinárodnej úrovni, na Slovensku a na Ústave hydrológie SAV.
Kategórie: Podporujeme

Invázia nových výskumníkov v Košiciach

2. október 2013
Posledný septembrový piatok má obchodný komplex Atrium Optima v Košiciach zaručenú inváziu návštevníkov, ktorých prilákala Noc výskumníkov. Rovnako to bolo aj v piatok 27. septembra, keď pod gestorstvom organizátorov zo Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity pripravili svoje expozície vedci z košických ústavov SAV, Univerzity P. J. Šafárika, Technickej univerzity v Košiciach, Prešovskej univerzity, CVČ Domino a mnohí iní.
Kategórie: Podporujeme

Drobnicov memoriál 2013 na Ranči v Bojnej

1. október 2013
V dňoch 16. – 18. septembra 2013 sa v malebnom prostredí na Ranči pod Babicou uskutočnil 7. ročník súťažného sympózia pre mladých biochemikov a molekulárnych biológov – Drobnicov memoriál. Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ústavom biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU, Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ako aj s občianskym združením Veda a život.
Kategórie: Podporujeme

Noví riaditelia piatich ústavov

30. september 2013
Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné obdobie vymenovalo od 1. októbra 2013 za riaditeľov ústavov :
Kategórie: Podporujeme

Noc výskumníkov s Starých Horách

30. september 2013
Výskumná stanica Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách sa  tento rok už siedmykrát zapojila do popularizačnej aktivity Noc výskumníkov. Pracovník Výskumnej stanice Miroslav SANIGA organizoval poznávanie prírody počas noci z 27. na 28. septembra.
Kategórie: Podporujeme

Deň architektúry v Trenčianskych Tepliciach

30. september 2013
Trenčianske Teplice sa stali súčasťou prestížneho architektonického festivalu ,,Deň architektúry”. Podujatie, na ktorom architekti a historici bezplatne sprevádzajú širokú verejnosť po dobrej architektúre, sa už tretí rok koná v desiatkach českých miest a postupne sa rozširuje aj smerom na Slovensko. Prvú októbrovú sobotu, 5. októbra,  sa Trenčianske Teplice budú prezentovať svojou svetovou architektúrou v spoločnosti miest ako Praha, Brno, Piešťany alebo Londýn.
Kategórie: Podporujeme

Noc výskumníkov videli tisícky ľudí

28. september 2013
V piatich mestách Slovenska vyšli vedci v piatok 27. septembra do priestorov obchodných centier, múzeí, kultúrnych zariadení i na verejné priestranstvá, aby populárnou formou predstavili verejnosti výsledky svojej práce.
Kategórie: Podporujeme

Zlatá Incheba parazitológom a zoológom

27. september 2013
Na  13. ročníku medzinárodnej  výstavy zdravotníctva  SLOVMEDICA v dňoch 26.- 28.9.2013 v Inchebe mali svoje zastúpenie aj ústavy SAV - Ústav zoológie SAV, Parazitologický ústav SAV, Ústav experimentálnej onkológie SAV,  Chemický ústav SAV, Ústav polymérov SAV a Arborétum Mlyňany SAV.
Kategórie: Podporujeme

Tlačová konferencia k Noci výskumníkov

26. september 2013
Poodhaliť „ľudskú tvár“ vedy a výskumníkov a ukázať na príkladoch, ako môže byť kariéra výskumníka atraktívna a vzrušujúca. To je cieľom  Noci výskumníkov (Researchers´ Night), celoeurópskeho projektu, ktorý sa koná každoročne v posledný septembrový piatok vo všetkých krajinách Európskej únie. Tlačovej konferencie k tomuto populárnemu podujatiu 26. septembra 2013 v priestoroch Magistrátu hlavného mesta Bratislavy sa zúčastnili zástupcovia organizátorov a ďalších partnerov projektu: Mgr. Roderik Klinda, poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,  prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. za Slovenskú akadémiu vied, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek a Mgr. Andrea Putalová z Centra vedecko-technických informácií. Hlavné mesto SR Bratislavu zastupoval riaditeľ kancelárie primátora Ing. Ľubomír Andrassy a Slovenskú organizáciu pre výskumné a vývojové aktivity jej riaditeľ, Daniel Straka.
Kategórie: Podporujeme

Café Európa o slovenskej vede

26. september 2013
Ako financovať vedu? Nie sú vedecké pracoviská zbytočne roztrieštené a prostriedky delené medzi Slovenskú akadémiu vied a univerzity? Čo s únikom mozgov a ako prilákať vedcov späť na Slovensko? Tieto a ďalšie otázky boli témou diskusie v Café Európa, ktorej sa v stredu 25. septembra zúčastnil predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek a Peter Celec, prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
Kategórie: Podporujeme

Záujem doktorandov atakuje možnosti organizátorov

25. september 2013
V dňoch 10. a 11. septembra sa v Košiciach už po ôsmykrát konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu.  Hlavným cieľom seminára je dať doktorandom možnosť verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne a potom aj v písomnej podobe v zborníku.  
Kategórie: Podporujeme

SVET VEDY na BestFM

24. september 2013
Od februára 2013 rádio Best FM vysiela pravidelnú reláciu Svet vedy (premiéra a 2 reprízy). V prvej časti rozprával Pavol Šajgalík, ktorý v júni nastúpil do Predsedníctva SAV. Druhým hosťom  redaktorky Nory Gubkovej bol predseda SAV Jaromír Pastorek. Treťou časťou bola debata s  Igorom Lacíkom.
Kategórie: Podporujeme

Stránky