SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 8 min 29 s

O povojnovej nemeckej literatúre

3. máj 2013
Dňa 29. 4. 2013 sa v Ústave svetovej literatúry  v spolupráci s Goetheho inštitútom konala prednáška nemeckého literárneho vedca Helmuta Böttigera, ktorý od roku 2000 pôsobí ako autor a kritik na voľnej nohe v Berlíne. Po predstavení hosťa riaditeľom Ústavu, prof. Adamom Bžochom, odznela prednáška o nemeckom literárnom zoskupení Gruppe 47, ktoré je aj predmetom Böttigerovej najnovšej publikácie Gruppe 47 – Als die deutsche Literatur Geschichte schrieb. Prednášajúci v krátkosti ale výstižne predstavil literárnu skupinu povojnových nemeckých autorov, ktorí hlboko ovplyvnili západonemeckú literárnu tvorbu a verejnú mienku. Autor načrtol hlavné úskalia nielen tvorby autorov, ale aj svojho archívneho a terénneho výskumu, čím Gruppe 47 zachytil v sieti komplexných vzťahov (otázky vyhranenia poetiky a programu, vnútorná emigrácia, či pomerne nedávne obvinenia z antisemitizmu). Nasledovala pútavá diskusia, v ktorej Böttiger ochotne a vyčerpávajúco zodpovedal početné otázky z publika.
Kategórie: Podporujeme

Arborétum Mlyňany SAV otvorí sezónu 10. mája

3. máj 2013
Ľudové piesne v podaní folklórnych súborov, prehliadky parkom s odborným výkladom, súťaže a atrakcie pre deti, predajné stánky s rôznym tovarom – to všetko čaká na návštevníkov Ambrózyho dní v Arboréte Mlyňany Slovenskej akadémie vied (SAV) 10. až 12. mája 2013. Ide už o tradičné otvorenie sezóny v arboréte.
Kategórie: Podporujeme

Hana Urbancová opäť riaditeľkou

3. máj 2013
em Predsedníctvo SAV vymenovalo od 1. mája 2013 na ďalšie 4 roky PhDr. Hanu Urbancovú, DrSc.,  do funkcie riaditeľky Ústavu hudobnej vedy SAV. /em
Kategórie: Podporujeme

ETNOFOLK – stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu v Budapešti

3. máj 2013
V Budapešti sa 18. apríla 2013 uskutočnilo zasadnutie riešiteľov medzinárodného projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe“ (Etnofolk), ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
Kategórie: Podporujeme

Ďalší medzinárodný projekt v Ústave orientalistiky SAV

2. máj 2013
Od začiatku januára tohto roku sa Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied stal nositeľom medzinárodného interdisciplinárneho projektu v oblasti egyptologického výskumu. Ide o terénny výskum vo východnej časti nílskej delty v oblasti Wádí Tumilát na lokalite Tell er-Retaba. Výskum sa realizuje v rámci priorít medzinárodného egyptologického kongresu a medzinárodnej vedeckej spolupráce medzi zúčastnenými partnermi, ktorými sú  egyptská Najvyššia rada pre pamiatky (SCA), poľská Varšavská univerzita a slovenská Nadácia Aigyptos. Vedúcim slovenskej časti výskumného tímu je orientalista, egyptológ a archeológ dr. Jozef Hudec.
Kategórie: Podporujeme

FU SAV a ElU SAV privítali návštevu zo Samsungu

30. apríl 2013
p style="text-align: justify;" V stredu 17.4. 2013 navštívili Elektrotechnický ústav SAV predstavitelia firmy Samsung Electronics Slovensko, riaditeľ Ing. A. Ondrej, vedúci produkcie Mr. Ch. K. Cho, vedúci výskumu Mr. D. H. Byoun a vedúci pracovník – manžer Mr. S. Y. Baek. Za SAV boli pri jednaní podpredsedníčka SAV RNDr. E. Majková, DrSc, riaditeľ ElÚ SAV Ing. K. Fröhlich, DrSc., zástupca riaditeľa ElÚ SAV RNDr. V. Cambel, CSc., a vedeckí pracovníci FÚ SAV RNDr. P. Šiffalovič, PhD a Ing. J. Ivančo, PhD. Zástupcom Firmy Samsung sme predstavili naše výskumné akivity. Na záver stretnutia obidve strany vyjadrili záujem o spoluprácu.
Kategórie: Podporujeme

Pamätná plaketa SAV pre Ing. Dušana Krušinského

30. apríl 2013
Pamätnú plaketu SAV odovzdal 26. apríla 2013 Ing. Dušanovi Krušinskému z Ústavu merania SAV podpredseda SAV pre I. oddelenie vied SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc. Laudáciu predniesol RNDr. Karol Karovič, DrSc.
Kategórie: Podporujeme

Oslavy Dňa zeme

29. apríl 2013
Od roku 1970 sa začala tradícia osláv Dňa Zeme, ktorá vznikla ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.  Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje naša  Zem. Vzhľadom k tomu, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné a stále viac a viac sú poškodzované a degradované preto je potrebné   otázkam životného prostredia venovať značnú pozornosť. Jednou z veľmi pozitívnych osvetovo-propagačných akcií sú práve oslavy Dňa Zeme.
Kategórie: Podporujeme

Mladé stromy pre Slovensko

29. apríl 2013
Trnavský samosprávny kraj   v spolupráci s  Ústavom krajinnej ekológie SAV sformulovali  počas konferencie „Veda, krajina a životné prostredie“  konanej v roku 2006 v Trnave, výzvu Trnavská ekologická iniciatíva „Mladé stromy pre Slovensko“.
Kategórie: Podporujeme

História magistra 7

29. apríl 2013
25. apríla 2013 sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave  konalo v poradí už siedme pokračovanie cyklu Historia magistra. Vedeckí pracovníci Oddelenia novovekých dejín Historického ústavu SAV sa tentoraz venovali téme Rozprávanie o novoveku. Historici PhDr. Michal Bada, PhD., PhDr. Viliam Čičaj CSc., Mgr. Diana Duchoňová,  PhD., PhDr. Eva Frimmová, CSc., PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., MA., Mgr. Tomáš Janura, PhD., Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. a PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. predstavili publiku najzaujímavejšie aspekty výskumu 16.-17. storočia.
Kategórie: Podporujeme

Košickí parazitológovia oslavovali naraz dve šesťdesiatky

24. apríl 2013
Rok  1953 je zhodou okolností kľúčový pre Helmintologický ústav SAV v Košiciach (dnes Parazitologický) i pre jeho súčasného riaditeľa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc. – obaja si ho uvádzajú ako dátum narodenia. Spojiť pripomenutie si oboch šesťdesiatok do odborného seminára bol teda logický krok. A tak sa v piatok 12. apríla zišli v kongresovej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach  súčasní i bývalí pracovníci ústavu, predstavitelia SAV, mesta Košice, spolupracujúcich univerzít a inštitúcií, podnikateľských subjektov, štátnych organizácií v oblasti hygieny, veterinárstva a ochrany prírody, strong riaditelia košických ústavov SAV. /strong
Kategórie: Podporujeme

XVII. Okresné dni vody v Michalovciach

24. apríl 2013
V rámci svetového dňa vody sa v Michalovciach každoročne organizujú Okresné dni vody. V piatok 12.4.2013 sa v hoteli Mousson v Michalovciach konal už ich17. ročník.
Kategórie: Podporujeme

Darovali kúsok zo seba

18. apríl 2013
V knižnici Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach, ktorá sa zmenila na odberovú miestnosť, sa 16. apríla schádzali hrdinovia ľudskosti – darcovia krvi. Bez nároku na odmenu darovali kúsok zo seba, svoju krv, neznámym, ktorí ju budú potrebovať pre záchranu zdravia či dokonca života.
Kategórie: Podporujeme

Biotechnologický seminár na ÚGBR v Nitre

17. apríl 2013
V pondelok 15. apríla 2013 sa na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín sa uskutočnil v poradí už tretí (prvý - 19. 3. v Pécsi, druhý 10. 4. 2013 v Egeri, Maďarsko) odborný seminár, tentoraz na tému genetický modifikovaných rastlín. Stretnutie rastlinných biotechnológov  pod   názvom „Pannonian Biotechnology Seminars III“ sa konalo v spolupráci s „Pannonian Plant Biotechnology Association“, na podnet jej predsedu Prof. Erwina Balasza z CAR HAS (Center for Agricultural Research, Hungarian Academy of Science) v Martonvásári, ktorý bol aj jedným z prednášajúcich. 
Kategórie: Podporujeme

Slovenské voľby ´12 - novú publikáciu predstavili na tlačovej konferencii

17. apríl 2013
Ako volili slovenskí voliči a prečo si vyberali tú alebo inú politickú stranu v parlamentných voľbách v roku 2012. Základné údaje, ale aj mnoho zaujímavých faktov o vlaňajších parlamentných voľbách ponúka nová publikácia vydaná pod záštitou Sociologického ústavu SAV s názvom em Slovenské voľby ´12 /em . Vychádza niečo vyše roka po voľbách.
Kategórie: Podporujeme

Porovnávacia literatúra v čase globalizácie

17. apríl 2013
V súvislosti s rýchlo pokračujúcou globalizáciou si stále viac disciplín overuje východiská a skúma vlastné pojmy a ich dosah v zmenenom kontexte. Netýka sa to len humanitných disciplín, ale vedeckého výskumu všeobecne, ktorý sa popri narastaní odlišností v jednom smere dostáva na spoločnú pôdu v iných oblastiach. Je to zreteľne vidieť aj v oblasti porovnávacej literatúry.
Kategórie: Podporujeme

Vedy o umeniach a dejiny kultúry témou medzinárodnej konferencie

15. apríl 2013
V dňoch 20. – 21. marca 2013 sa v Kongresovom centre vydavateľstva Veda na Štefánikovej ul. v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Vedy o umeniach a dejiny kultúry“.
Kategórie: Podporujeme

Historici o 3. zväzku akademických dejín Slovensko v 20. storočí

15. apríl 2013
Vedeckí pracovníci Oddelenia novších dejín Historického ústavu SAV prezentovali 9. apríla 2013 na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre tému Medzivojnové Slovensko v Československej republike a nepokojná Európa.  Historici PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc. prijali pozvanie vedúcej Katedry histórie prof. Janky Hečkovej, CSc. a zástupkyne vedúcej katedry PaedDr. Veroniky Slnekovej, PhD. a hovorili o treťom zväzku akademických dejín Slovensko v 20. storočí. Podujatie moderoval PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Kategórie: Podporujeme

Pridajte sa k darcom krvi

13. apríl 2013
V Košiciach vznikla medzi „akademikmi“ a ich priateľmi pekná tradícia – dvakrát v roku spolu darujú krv. Ďalší, v poradí už siedmy mobilný odber krvi sa bude konať v utorok 16. apríla.
Kategórie: Podporujeme

Ústav svetovej literatúry SAV v Goetheho inštitúte

12. apríl 2013
Dňa 11.4. 2013 sa v Goetheho inštitúte na Panenskej ulici v Bratislave mohli záujemcovia oboznámiť s prácou Ústavu svetovej literatúry SAV. Riaditeľ ústavu Prof. Adam Bžoch, CSc. informoval o vedeckých aktivitách ústavu a o časopise World Literature Studies, ktorý je zaradený do mnohých medzinárodných databáz. Časopis uverejňuje recenzované vedecké štúdie, odborné články, záznamy z diskusií a recenzie z oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Okrem toho, že rozvíja domácu literárnu vedu, v posledných rokoch sa výraznejšie otvára transdisciplinárnej diskusii s vedcami z iných humanitných odborov. Ústav dlhoročne úzko spolupracuje s Goetheho inštitútom v oblasti literárnovednej germanistiky. Prezentácia sa uskutočnila za prítomnosti novej riaditeľky Goetheho inštitútu Dr. Jany Binder.
Kategórie: Podporujeme

Stránky