Zmena v Dozornej rade spoločnosti SPP – distribúcia

Logo spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.Novozvolenými členmi Dozornej rady spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. sa stali Pavol Korienek a Richard Vadkerty. Personálne zmeny sa uskutočnili na základe platných výsledkov zamestnaneckých volieb, s účinnosťou od 25.11.2011.

Od 25. novembra 2011 nastali personálne zmeny v Dozornej rade SPP – distribúcia, a.s. Uplynutím päťročného funkčného obdobia sa skončilo pôsobenie člena dozornej rady Daniela Nechalu. Novým členom dozornej rady sa stal Richard Vadkerty. Pavol Korienek bol opätovne zvolený do funkcie člena Dozornej rady SPP – distribúcia, a.s.

Životopis – Pavol Korienek
Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1980 ako prevádzkový montér plynovodov pre regulačné stanice a miestne siete pre spoločnosť Naftový a plynárenský priemysel, š.p. Odborový zväz Nové Mesto nad Váhom, do roku 1987 pracovisko Nové Mesto nad Váhom a po roku 1987 pracovisko Trnava. V roku 1994 začal pracovať ako majster údržby miestnych sietí v Trnave, majster miestnych sietí Trnava 2 a majster potrubných systémov Trnava 2. Od roku 2007 pracuje pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako technik BOZP a PO. V roku 1980 sa stal členom Odborovej zväzovej organizácie (OZO) Nové Mesto nad Váhom. V období od roku 2002 do roku 2007 bol predsedom OZO Nové Mesto nad Váhom. V roku 2006 sa stal predsedom výboru odborovej organizácie pri SPP - distribúcia, a.s. Od roku 2006 pôsobí ako člen Dozornej rady SPP – distribúcia, a.s.

Životopis – Ing. Richard Vadkerty
Študoval na Strojníckej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline smer strojárenská technológia so špecializáciou na priemyslové inžinierstvo. Po jej absolvovaní začal pracovať ako asistent prevádzky rozvodu zemného plynu v koncernovom podniku NPP, k.p. Žilina. Od roku 1988 pracoval pre Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP) postupne ako majster údržby diaľkovodov a katodickej ochrany, od roku 1994 ako majster protikoróznej ochrany a v období od roku 2004 do roku 2006 pracoval v SPP na pozícii majstra elektro údržby regulačných staníc a protikoróznej ochrany. Je predsedom odborovej základnej organizácie Plynárenského odborového zväzu so sídlom v Žiline. Pôsobí ako zástupca Plynárenského odborového zväzu v sektore „G AS “ v sociálnom dialógu pri Európskej komisii. Od roku 2006 pracuje pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako majster údržby technologických objektov. Od 25. novembra 2011 je členom Dozornej rady SPP – distribúcia, a.s.

Aktuálny zoznam členov Dozornej rady SPP – distribúcia, a.s. od 25. 11. 2011:

  • Ján Rusnák – predseda
  • Gilles Guegan – podpredseda
  • Ing. Dalibor Černička – člen
  • Michal Novota – člen
  • Pavol Korienek – člen
  • Ing. Richard Vadkerty – člen

SPP – distribúcia, a.s. začala činnosť 1. júla 2006 po právnom odčlenení všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribúciou aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre vyše 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku.

Zdroj článku: