Stanovisko Generálnej prokuratúry SR ku kauze Gorila

Vo viacerých médiách boli v posledných dňoch uverejnené informácie, ktorými bol spochybnený postup Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, nestrannosť a apolitickosť niektorých prokurátorov generálnej prokuratúry v trestnej veci tzv. Gorila.

K uverejneným dezinformáciám zaujíma Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nasledovné stanovisko. Prokurátori pracovnej skupiny Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky preskúmali trestné veci zákonným spôsobom a nestranne. Na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bola zriadená pracovná skupina prokurátorov 10. januára 2012 na základe písomného opatrenia prvého námestníka generálneho prokurátora. Preskúmala dve trestné veci, v ktorých konali prokurátori v trestnej veci tzv. Gorila.

V prvej trestnej veci vykonával dozor Úrad špeciálnej prokuratúry. Týkala sa podozrenia z kupovania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii začal trestné stíhanie 12. februára 2009. Išlo o skutky spáchané v roku 2005 právne kvalifikované ako trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody (podľa § 160a odsek 1 Trestného zákona) a trestný čin podplácania (podľa § 161a odsek 1 Trestného zákona.) Po vykonanom dokazovaní vyšetrovateľ 31. júla 2009 zastavil trestné stíhanie (podľa § 215 odsek 1 písm. a) Trestného poriadku), pretože sa nestal skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie.

V druhej trestnej veci vykonávala dozor Vojenská obvodná prokuratúra v Bratislave. Týkala sa podozrenia z nepostúpenia skutočností spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske záujmy Slovenskej republiky orgánom činným v trestnom konaní, resp. podozrenia z poskytnutia týchto skutočností neoprávneným osobám. V tejto trestnej veci vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii 9. novembra 2010 začal trestné stíhanie pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa (podľa § 326 odsek 1 písm. a), písm. c) Trestného zákona). Po vykonanom dokazovaní prokurátor Vojenskej obvodnej prokuratúry Bratislava 5. augusta 2011 zastavil trestné stíhanie (podľa § 215 odsek 1 písm. a) Trestného poriadku), pretože sa nestal skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie.

Z uvedeného vyplýva, že trestnú vec tzv. Gorila priamo Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nikdy nevyšetrovala. Za zákonnosť vyšetrovania trestných činov patriacich do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, zodpovedá Úrad špeciálnej prokuratúry v celom rozsahu. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nemôže do jeho pôsobnosti zasahovať.

Na základe analýzy skutkového stavu v obidvoch trestných veciach prvý námestník generálneho prokurátora 16. januára 2012 rozhodol, že v týchto trestných veciach bude v súlade s Trestným poriadkom ďalej vykonávať dozor Úrad špeciálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry v trestnom konaní komplexne posúdi aj trestnú zodpovednosť všetkých osôb, ktoré disponovali informáciami v trestnej veci tzv. Gorila a tieto neposkytli príslušným štátnym orgánom.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky odmieta spochybňovanie nestrannosti a apolitickosti prokurátorov. V súvislosti s už prebiehajúcou predvolebnou kampaňou sa Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nebude vyjadrovať k tejto trestnej veci. V budúcnosti, ak to procesná situácia v trestnej veci umožní, Úrad špeciálnej prokuratúry zváži rozsah a množstvo poskytovaných informácií.

Zdroj článku: