Mapový portál ZB GIS a Dátové centrum obcí a miest sú najprínosnejšie služby OPIS pre samosprávu

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 19. júna 2014 konal 7. ročník odbornej konferencie iDEME o informatizácii verejnej správy. Jej organizátorom boli občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), záštitu prevzal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. Konferencie sa zúčastnilo 200 zástupcov verejného, komerčného, neziskového sektora.

Konferenciu iDEME OPIS 2014 otvorili prezident PPP Milan Ištván a generálny riaditeľ sekcie operačných programov na Úrade vlády SR Norbert Molnár.

Vystúpenie Norberta Molnára, foto: PPP

Zástupca Žilinského samosprávneho kraja Roman Kučerák vo vystúpení uviedol možnosti monitorovania zjazdnosti, údržby ciest a poskytovania informácií o kvalite bežkárskych tratí v kraji priamo cez aplikácie v mobilnom telefóne.

Prednosta Mestského úradu v Nových Zámkoch Peter Ágh v prednáške apeloval na širšie a efektívnejšie využitie výhod projektov OPIS aj pre samosprávy a ľudí žijúcich priamo v mestách a dedinách Slovenska.

Medzi účastníkmi zaznel zaujímavý nápad o zhromažďovaní rozličných dát, napr. o spomínanej zjazdnosti ciest alebo aj o kultúrnych podujatiach, na jednom mieste resp. cez jedinú spoločnú mobilnú aplikáciu. Takáto iniciatíva by mohla vzísť priamo z občianskej spoločnosti v spolupráci s odborníkmi, ktorí by nastavili parametre projektu podľa požiadaviek samotných obyvateľov.

Inšpiratívne boli aj skúsenosti s informatizáciou na úrovni samosprávy z Nemecka či Rakúska v prezentácii Mareka Zajíčka. Predpoludním Jozef Benčík ukázal aplikáciu analytických nástrojov pre oblasť prevencie a detekcie podvodov.

Vystúpenie Juraja Kantora, foto: PPP

Predstavitelia samospráv vnímajú ako najprínosnejšie pre svoju činnosť dve elektronické služby OPIS: elektronická služba mapového portálu ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém, prezentácia Kataríny Leitmannovej) a dátové úložisko DCOM (Dátové centrum obcí a miest, prezentácia Juraja Kantora). Taký je výsledok hlasovania spomedzi 15 projektov počas konania konferencie.

Okrem nich bola verejnosťou ocenená aj služba IOM (integrované obslužné miesta), určená občanom, ktorí sa aktívne nezapoja do procesu elektronickej komunikácie s úradmi. „Takýchto miest – infokioskov bude už čoskoro vytvorených až 1 200, a to na úradoch a poštách. Do konca mája 2014 bolo funkčných 193 elektronických služieb verejnej správy, ktoré s podporou OPIS prinieslo sedem národných projektov prvej prioritnej osi OPIS. V rámci druhej prioritnej osi OPIS už bolo zdigitalizovaných vyše 1,3 milióna umeleckých diel z nášho kultúrneho dedičstva,“ informoval o tom Norbert Molnár vo svojom vystúpení.

Riaditeľ odboru implementácie OPIS na Úrade vlády SR Pavol Kopačka konštatoval: „Úspešný projekt je ten, ktorý prinesie želaný výsledok v danom čase. Prijímatelia si čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť za realizáciu, prevádzku a udržateľnosť každého projektu, a preto je pre jeho úspech nevyhnutné kvalitné projektové riadenie.“

Popoludnie konferencie bolo venované aj národným eGovernment projektom. S veľkým záujmom sa stretla najmä prednáška Zuzany Nemčekovej s praktickou ukážkou projektu Register adries, ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra SR. Tento nový register, ktorý bude zriadený samostatným zákonom, obsahuje existujúce adresy v štandardizovanom tvare a obsahu. Súčasťou centrálneho registra adries bude aj evidencia lokalizácie adresných bodov, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie činnosti integrovaného záchranného systému.

Predsednícky stôl konferencie iDEME OPIS 2014, foto: PPP

Pozitívna odozva verejnosti je aj na služby geoportálu, ktorý je súčasťou národného projektu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS. Tieto služby už dnes využívajú viaceré mestá a samosprávne kraje pre svoje aplikácie, čo si mohli pozrieť účastníci konferencie aj v praktickej ukážke.

Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Rastislav Janota informoval o aktuálnych službách a integračných procesoch Ústredného portálu verejnej správy.

V rámci pracovného workshopu, zameraného na analytické nástroje pri prevencii a detekcii podvodov, bola predstavená jedna z nových analytických metód, ktorá dokáže identifikovať hrozbu Poľnohospodárska platobná agentúra podvodu z akýchkoľvek druhov dát a databáz. Metóda predikatívneho modelovania pomohla identifikovať potenciálne porušovanie pravidiel čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Spomedzi projektov digitalizácie národného kultúrneho dedičstva boli na konferencii prezentované dva národné projekty: Digitálna knižnica a digitálny archív (realizuje Slovenská národná knižnica v Martine, prezentácia Zuzany Stančíkovej) a Digitálne múzeum (realizuje Múzeum SNP v Banskej Bystrici, prezentácia Janky Mrišovej, prezentácia Jána Šperku).

Moderátorkou konferencie iDEME OPIS 2014 bola Katrin Lengyelová, foto: PPP

Sekcia: