TOP Študentská osobnosť Slovenska sa venuje onkologickému výskumu a prednáša stredoškolákom o dôležitosti prevencie nádorových ochorení

Logo súťaže Študentská osobnosť Slovenska, zdroj: Junior Chamber International – SlovakiaV stredu 12. decembra 2018 sa v Pálffyho paláci konalo slávnostné odovzdávanie cien dvanástim talentovaným a výnimočným študentom vysokých škôl a výskumných ústavov SAV v súťaži Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2017/2018.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorú organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR, s odbornou garanciou  Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Reklamnými partnermi boli firmy EY, Asseco Central EuropeVertiv SlovakiaABB Slovensko, Dr. Max, Nadácia Mondi SCP, White and Case, J&T Banka, BMW Group Slovakia, Coop Jednota Slovensko, O2 Slovakia, Magneti Marelli Slovakia, Prvá stavebná sporiteľňa, BUBO Travel Agency, Martinus. Medzi mediálnymi partnermi boli aj Promospravy.sk.

Odborná porota vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií (pozri zoznam na konci článku) v dvanástich kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali diplomy, vecné ceny a finančnú odmenu.

Všetci 12 finalisti Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2017/2018 spolu s držiteľkou ceny Junior Chamber International – Slovakia za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť, foto: Zuzana Halvoníková

Absolútnym víťazom t.j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2017/2018 sa stala Ing. Silvia Schmidtová, ktorá je interným doktorandom Biomedicínskeho centra SAV – Ústav experimentálnej onkológie. Ocenenie získala za výskum nádorov zo zárodočných buniek a identifikáciu potenciálnych molekulárnych cieľov a signálnych dráh, ktoré by mohli zohrávať úlohu v ich chemorezistencii. Výsledky jej práce ukazujú, že dôležitú úlohu v rezistencii týchto nádorov zohrávajú bunky exprimujúce markery nádorových kmeňových buniek. Ich farmakologická inhibícia, prípadne kombinácia s chemoterapiou, naznačujú nové možnosti liečby refraktérnych nádorov.

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) gratuluje absolutnej víťazke Silvii Schmidtovej, foto: Zuzana Halvoníková

Špeciálnu cenu JCI – Slovensko za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť získala Mgr. Radivojka Bánová z Biomedicínskeho centra SAV – Virologický ústav. Počas doktorandského štúdia venuje cielenému zásahu karbonických anhydráz v nádorovom metabolizme. Sústreďuje sa najmä na molekulárno-funkčnú charakterizáciu týchto významných enzýmov a ich špecifických protilátok, ktoré majú zjavný potenciál ako prognostické a prediktívne biomarkery nádorového ochorenia a ich spontánnej regresie. Nedávno sa totiž zistilo, že prítomnosť anti-CA I autoprotilátok v sére pacientov ma významný benefit pre ich prežívanie. Svoje pôsobenie na Virologickom ústave BMC SAV zahájila počas magisterského štúdia, kde sa pod vedením prof. RNDr. S. Pastorekovej, DrSc. a Mgr. E. Švastovej, PhD. venovala výskumu nádorovej hypoxie a acidózy s cieľom prispieť k objasneniu molekulárnych mechanizmov, ktoré zabezpečujú adaptáciu nádorových buniek na tieto stresové faktory v nádorovom mikroprostredí.

Marián Meško odovzdáva Radivojke Bánovej cenu Junior Chamber International – Slovakia za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť, foto: Zuzana Halvoníková

Cenu BMW Group Slovakia za  trvalú udržateľnosť (zapožičanie inovatívneho automobilu BMW) si prebral Bc. Matúš Harčár zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2015/2016:

 • Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Milan Kapolka, PhD., Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Milan Kapolka úspešne ukončil doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 na Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied. Svoju dizertačnú prácu zameral na 3D modelovanie vysokoteplotných supravodičov pre výkonové aplikácie. Počas štúdia vyvinul 3D program v programovacom jazyku C++ (viac ako 8000 riadkov) založenom na variačnej metóde. Program dosiahol vysokú efektivitu paralelných výpočtov na počítačovom klastri. Výsledky modelovania dosiahli vysokú zhodu s nameranými dátami, ale aj s inými metódami modelovania supravodičov. 3D model supravodivej kocky objavil vertikálny komponent tieniaceho prúdu, ktorý bol doposiaľ neznámy.

Pavol Šajgalík (Slovenská akadémia vied) odovzdáva cenu Milanovi Kapolkovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Jozef Bendík, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jozef Bendík v roku 2010 začal na FEI STU študovať program Elektrotechnika a v inžinierskom štúdiu pokračoval v programe Elektroenergetika. Za diplomovú prácu „Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení“ mu bola spoločnosťou Slovenské elektrárne udelená Cena Aurela Stodolu a získal aj prestížne ocenenie Inžinierska cena, ktorú udeľuje Slovenská komora stavebných inžinierov SKSI a Zväz elektrotechnikov Slovenska SEZ KEZ. Aj jeho dizertačná práca „Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení“, ktorú úspešne obhájil v septembri 2018, bola korunovaná Cenou Aurela Stodolu. V rámci doktorandského štúdia navrhol rozšírený matematický model na výpočet elektromagnetických polí pod vonkajšími vedeniami, ktorý implementoval do svojho autorského výpočtového programu pre výpočet elektrických a magnetických polí. Vytvoril prototyp analyzátora magnetickej indukcie, ktorý je možné použiť na dlhodobé monitorovanie prúdového zaťaženia vedení.

Robert Redhammer (Slovenská rektorská konferencia) odovzdáva cenu Jozefovi Bendíkovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Ondrej Kaššák, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Robert Redhammer (Slovenská rektorská konferencia) odovzdáva cenu Ondrejovi Kaššákovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Lekárske vedy, farmácia: Ing. Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Pavol Šajgalík (Slovenská akadémia vied) odovzdáva cenu Silvii Schmidtovej, foto: Zuzana Halvoníková

 • Prírodné vedy, chémia: Mgr. Marcela Bučeková, PhD., Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Jurajovi Majtánovi (v zastúpení Marceli Bučekovej), foto: Zuzana Halvoníková

 • Stavebníctvo, architektúra: Bc. Matúš Harčár, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Matúšovi Harčárovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Šimon Saloň, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Šimonovi Saloňovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika: Mgr. Michal Uhrín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Michalovi Uhrínovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Kultúra a umenie: Bc. Juraj Mydla, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Jurajovi Mydlovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Ekonómia: Ján Široký, Podnikovohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Jánovi Širokému, foto: Zuzana Halvoníková

 • Právo: Bc. Lukáš Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Lukášovi Tomášovi, foto: Zuzana Halvoníková

 • Šport: Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

Marián Meško (Junior Chamber International – Slovakia) odovzdáva cenu Ľudmile Balážovej (v zastúpení Samuela Baláža) foto: Zuzana Halvoníková

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI – Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Zoznam nominovaných na Študentskú osobnosť Slovenska za akademický rok 2017/2018

1. kategória: Elektrotechnika, priemyselné technológie
Bc. Ondrej Blažek, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Bc. Peter Frindrich, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene
npor. Ing. Stanislava Gažovová, PhD., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Ing. Milan Kapolka, PhD., Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Ing. Ivan Labaj, Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
In. Pavol Pecho, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
Bc. Tamás Porteleky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Ing. Marek Širanec, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Bc. Michal Švingál, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Bc. Alžbeta Bakošová, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

2. kategória: Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Jozef Bendík, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Dominik Čuha, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Technická univerzita v Košiciach
Mgr. Ľudmila Gabrišová, Ústav procesného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Marek Habara, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bc. Peter Kožuch, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dávid Kuzmiak, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach
Ing. Maroš Palko, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Ing. Richard Sedlák, PhD., Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach
Filip Tomáška, Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. kategória: Informatika, matematicko-fyzikálne vedy
Ing. Michal Adamík, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bc. Ivan Bátovský, Fakulta informatiky, Рaneurópska vysoká škola v Bratislave
Mgr. Michal Bodík, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
RNDr. Andrej Gajdoš, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mgr. Terézia Eckertová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Ondrej Kaššák, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Lukáš Kohútka, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mgr. Jaroslav Merc, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Bc. Matej Mikulszky, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach
Bc. Martin Selvek, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

4. kategória: Lekárske vedy, farmácia
Mgr. Radivojka Bánová, Virologický ústav, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Bc. Silvia Fireková, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
PharmDr. Zuzana Klimaszová, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Marek Ratvaj, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ing. Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Jana Števanková, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dominika Tarasovičová, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove

5. kategória: Prírodné vedy, chémia
Mgr. Michal Benc, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Marcela Bučeková, PhD., Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave
RNDr. Viktória Čabanová, PhD., Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach
Mgr. Jana Hovancová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Bc. Erika Hutníková, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Anna Šárocká, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

6. kategória: Stavebníctvo, architektúra
Ing. Matej Hájek, PhD., Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Bc. Matúš Harčár, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Tomáš Perďoch, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave

7. kategória: Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Michal Filípek, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Bc. Peter Kľoc, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Ján Kovarovič, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Bc. Peter Marčiš, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Martina Pšenková, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Šimon Saloň, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

8. kategória: Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika
Bc. Dominik Bujňák, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Bc. Pavol Dérer, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mgr. Daniela Glavaničová, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Bc. Simona Hahnová, Fakulta masmédií, Рaneurópska vysoká škola v Bratislave
Bc. Natália Hermannová, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PaedDr. Nina Kozárová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Matej Laš, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bc. Katarína Sklutová, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Jakub Škrol, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave
PaedDr. Robert Tomšík, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Michal Uhrín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

9. kategória: Kultúra, umenie
Ing. arch. Miroslav Beličák, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Mgr. art. Simona Gottierová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mgr. art. Ľuboš Kotlár, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mgr. art. Petra Kovalčíková, Fakulta dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bc. Matúš Men, Fakulta dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bc. Juraj Mydla, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bc. Leonora Sudi, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10. kategória: Ekonómia
Bc. Michaela Bílla, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing. Pavol Grman, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Matej Masár, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Martin Mičiak, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Ján Široký, Podnikovohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing. Petronela Tarinová, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11. kategória: Právo
Bc. Jakub Dzimko, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bc. Adam Máčaj, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PhDr. JUDr. Peter Papáček, Fakulta práva, Рaneurópska vysoká škola v Bratislave
Bc. Lukáš Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Bc. Evelyn Tomová, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

12. kategória: Šport
Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave
Genc Berisha, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave
Maroš Dostál, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Kristína Fečová, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vladimír Hurban, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Kamila Chomaničová, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Bc. Viktória Lipianska, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Bc. Barbora Mokošová, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave
voj. 1.st. Jakub Nyéki, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave
Bc. Veronika Sýkorová, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sekcia: