Nezodpovednosť poslancov nás môže stáť pokutu

Po tom, ako návrhy energetických zákonov z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) neboli prerokované vo Výbore Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu z dôvodu nedostatočného počtu poslancov, návrhy týchto energetických zákonov nepodporil 24. januára ani Ústavnoprávny výbor. Ide najmä o návrh zákona o energetike, návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a návrh zákona o bezpečnosti hračiek.

Opozičný poslanci svoje negatívne stanovisko voči návrhu zákona o energetike a návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach odôvodnili údajným nedostatočným politickým mandátom súčasnej vlády a údajnými legislatívno-technickými nedostatkami. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky však s poľutovaním konštatuje, že za tieto návrhy nezahlasoval ani člen výboru za SDKÚ-DS a hlasovania sa zdržal bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Postoj SDKÚ je pre mňa nepríjemným prekvapením, keďže SDKÚ tieto zákony v prvom čítaní podporilo. V diskusiách, ktoré predloženiu návrhov zákonov predchádzali, táto strana nemala žiadne zásadné pripomienky. Už po vyhláseniach predsedu hospodárskeho výboru som mal pochybnosti o konzekventnosti postoja SDKÚ k zákonom“, povedal Kristián Takáč, štátny tajomník MH SR.

Výsledkom tejto situácie je skutočnosť, že návrh energetických zákonov bude zaradený do tretieho čítania v pléne bez stanovísk daných výborov a hlasovanie sa z dôvodu rozsiahlosti a často technického charakteru návrhov môže v pléne skomplikovať. Pokiaľ by dané zákony tretím čítaním neprešli, SR by si nesplnila svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú zo smerníc tzv. tretieho energetického balíčka a Slovensku by tak hrozila pokuta zo strany Európskej komisie.

Minister hospodárstva Juraj Miškov považuje postoj strany SDKÚ za nezodpovedný a nepochopiteľný. Uvedené zákony sú transpozíciou európskych liberalizačných smerníc a vnášajú do energetiky transparentnosť, viac konkurencie a prinášajú konkrétne výhody a ochranu koncových spotrebiteľov.

Návrh zákona o energetike výrazne posilňuje práva odberateľa elektriny a odberateľa plynu s dôrazom na ochranu domácností a zraniteľných odberateľov. Ustanovuje totiž možnosť zmeniť dodávateľa elektriny a plynu v priebehu troch týždňov a to bez poplatkov. Ďalej je to právo spotrebiteľa dostať konečné vyúčtovanie do štyroch týždňov po zmene dodávateľa, právo odberateľov na zrozumiteľné údaje o svojej spotrebe a cene elektriny a plynu a právo na informácie o spotrebiteľských právach uvedených na faktúrach a webových stránkach energetických podnikov. Slovenská republika je podľa novej legislatívy povinná zabezpečiť dodávku elektriny a plynu v určenej kvalite a za primerané, transparentné a porovnateľné ceny.

Domácnosti budú viac chránené proti prípadným nečestným praktikám dodávateľov a to poskytnutím 7-dňovej lehoty na rozmyslenie a poradenie sa, či nie je podpisovaná zmluva pre nich nevýhodná. Budú mať tiež právo bezplatne odstúpiť od zmluvy pri neodôvodnenom náraste ceny alebo nedohodnutej zmene iných podmienok, ako aj možnosťou mimosúdneho urovnania sporov, ak sa odberateľ v domácnosti rozhodne nepostupovať súdnou cestou, ale využiť toto rýchlejšie konanie.

Najzávažnejším opatrením je nový režim možností, ako oddeliť výrobné činnosti a dodávateľské činnosti od prevádzky prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete. V oblasti plynárenstva sa oddelenie uskutoční zriadením nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete ITO (Independent Transmission Operation), čo znamená posilnené účtovné a právne oddelenie prevádzkovateľa prepravy. V prípade elektroenergetiky bude použitý model úplného oddelenia vlastníctva (Ownership Unbundling). Toto výrazne stransparentňuje pôsobenie energetických subjektov na trhu a vytvára podmienky pre jeho ďalšiu liberalizáciu.

Návrh zákona o regulácii definuje postavenie a kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Rady pre reguláciu. Niektoré kompetencie Rady sa presúvajú na ÚRSO s cieľom posilniť jeho postavenie v súlade o smernicami ako jediného národného regulačného orgánu. Rada tak bude pôsobiť predovšetkým ako odvolací a konzultačný orgán.

V porovnaní s doterajšou úpravou sa regulačnému úradu zveruje napríklad právomoc kontrolovať transparentnosť a súťaž na trhu a prijímať sankcie za nedodržiavanie stanovených pravidiel trhu. Ďalej je to právomoc konať ako orgán riešiaci mimosúdne urovnanie sporov týkajúcich sa povinností regulovaných subjektov ako aj vydávať vzorové prevádzkové poriadky distribučných spoločnosti s cieľom zabezpečenia rovnakých postupov voči účastníkom trhu. Úprava zákona tiež poveruje ÚRSO certifikovať a monitorovať súlad prevádzkovateľa prepravnej sústavy alebo prepravnej siete s ustanoveniami vyžadujúcimi oddelenie vlastníctva.

Zdroj článku: