Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na elektronické služby Sociálnej poisťovne

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia“.

Zavedením systému poskytovania elektronických služieb bude Sociálna poisťovňa (SP) reagovať na vzniknutú životnú situáciu občana a odbremení ho od administratívnej záťaže v oblasti:

  • nemocenského poistenia, kde SP prevezme na seba povinnosť informovať zamestnávateľa zamestnanca o vzniku a trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti a období vylúčenia platenia poistného z tohto dôvodu,
  • dôchodkového poistenia pri prevode dôchodkových práv z dôvodu zamestnania v inštitúciách a organizáciách EÚ,
  • kontroly správnosti čísla bankového účtu pri poukazovaní dávok na účty občanom v bankách. Sociálna poisťovňa v rámci svojej proklientskej orientácie vytvorí prostredie pre efektívne poskytovanie technickej a metodickej podpory používateľom elektronických služieb s cieľom maximalizovať ich využívanie občanmi a spolupracujúcimi inštitúciami verejnej správy.

Transparentnosť výkonu sociálneho poistenia a jeho kontrola bude podporená elektronickými službami zameranými na spracovanie žiadostí a podnetov občanov vrátane vykonania príslušnej kontroly. Táto časť bude obsahovať aj implementáciu automatických mechanizmov pre zabránenie zneužívania systému sociálneho poistenia z pohľadu vnútorného výkonu ako aj z pohľadu odhaľovania podvodného konania a tým neoprávneného poberania dávok.

Zmluva bola 27. decembra 2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 28. decembra 2012.

Výška nenávratného finančného príspevku je 12 000 000,00 EUR.

Zdroj článku: