Ceny a podmienky dodávky elektriny SSE pre rok 2012

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len SSE) víta fakt, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v zmysle Regulačnej politiky z mája 2011 prehodnotil rozsah cenovej regulácie v dodávke elektriny. S účinnosťou od 1.1.2012 pristúpil ÚRSO k deregulácii odberateľov elektriny mimo domácností so spotrebou do 30 MWh, t.j. malých podnikov, ktorí tak opätovne môžu využívať produkty a služby, ktoré SSE ponúka svojim zákazníkom na voľnom trhu.

Dodávka pre odberateľov v segmente domácností podlieha aj po 1. 1. 2012 cenovej regulácii v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 225/2011 ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Aj keď cena elektriny na veľkoobchodnom trhu v medziročnom porovnaní za sledované obdobie (1.polrok 2011) vzrástla o viac ako 5 %, uplatnením regulačnej metódy sa fixná zložka sadzieb za dodávku medziročne nemení a priemerná regulovaná cena pre dodávku domácnostiam zaznamenáva rast len o približne 3,8 %.

Informácie o cenách za dodávku, ako aj Obchodné podmienky dodávky SSE na rok 2012 sú zverejnené na internetových stánkach pre domácnosti a podnikateľov.

Celkový medziročný vývoj koncových cien závisí popri už vyššie uvedených sadzbách za dodávku, ktoré celkovo zaznamenávajú mierny nárast aj od ďalších regulovaných položiek:

  • Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny.
  • Tarify za systémové služby.
  • Tarify za prevádzkovanie systému.
  • Odvodu do Národného jadrového fondu.

Hodnota vyššie uvedených taríf je každoročne stanovovaná príslušnými cenovými rozhodnutiami URSO. Vzhľadom na fakt, že cenové konania vo veci stanovenia predmetných taríf pre rok 2012 naďalej prebiehajú, v súčasnosti nie je možné kvantifikovať výsledný efekt z pohľadu koncových cien. V prípade, ak ÚRSO neurčí nové tarify do 31.12.2011, od 1.1.2012 budú aplikované tarify na základe platných rozhodnutí pre rok 2011.

Stredoslovenská energetika dodáva energiu pre život a podnikanie pre takmer 712 000 zákazníkov. Našim domácim trhom je stredné Slovensko, kde pôsobíme už viac ako 85 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispievame k ďalšiemu ekonomickému rozvoju nášho regiónu a životnej úrovne našich spoluobčanov. Stredoslovenská energetika, a. s., je členom skupiny Electricité de France.

Zdroj článku: 

Facebook Comments Box