Samospráva

Pozvánka na verejné stretnutie k pracovným variantom návrhu ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY NOBELOVA

Banm.sk - 17. apríl 2019
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 25.4.2019 o 17:00 v Knižnici Bratislava – Nové Mesto, pobočka Vernosť, Nobe...
Kategórie: Samospráva

Zmeny v režime starostlivosti o mestskú zeleň

Banm.sk - 17. apríl 2019
Téma starostlivosti o zeleň sa medzi nápadmi pre participatívny rozpočet objavuje pomerne často. Trápi nás nekvalitná starostlivosť o zeleň, sucho,...
Kategórie: Samospráva

Choreograf a znalec ľudových tradícií Ján Blaho: Folklór mi vliezol do cesty

Banm.sk - 17. apríl 2019
S docentom Jánom Blahom som sa zoznámila na podujatí Cena Samuela Zocha koncom roka 2018, kde mu župan Juraj Droba odovzdal pamätný list BSK ako je...
Kategórie: Samospráva

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Banm.sk - 17. apríl 2019
Bratislavská mestská spoločnosť OLO zabezpečí odvoz odpadu aj počas veľkonočných sviatkov. Odvozy sa však budú vykonávať v upravenom režime. Na Ve...
Kategórie: Samospráva

Súťaž o lístky na tenisový Pohár federácie Slovensko - Brazília

Banm.sk - 16. apríl 2019
V sobotu 20. a v nedeľu 21. apríla bude bratislavské Nové Mesto dejiskom atraktívneho súboja Pohára federácie družstiev žien (FedCup) medzi domácim...
Kategórie: Samospráva

Štatistický úrad bude zisťovať, ako sú Slováci na tom s informačnými technológiami

Banm.sk - 16. apríl 2019
Štatiastický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2019 Zisťovanie o využití informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a ...
Kategórie: Samospráva

Vývoz plastov, tetrapakov v obci Jakubany

Jakubany.sk - 15. apríl 2019
Obec Jakubany uskutoční dňa 16. 04. 2019 (t. j. utorok) zber plastov a tetrapakov. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú. Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďalej upozorňujeme občanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato určených, nakoľko obec bude aj v naďalej pokračovať v separovaní!
Kategórie: Samospráva

Záujem o novomestské školy stále rastie, rodičia zapísali do nového školského roka 570 prvákov

Banm.sk - 15. apríl 2019
Záujem o základné školy v bratislavskom Novom Meste je z roka na rok väčší. Do prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020 zapísali rodičia 570 detí....
Kategórie: Samospráva

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

Jakubany.sk - 12. apríl 2019
MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 25. 04. 2019 a 26. 04. 2019 (t. j. štvrtok a piatok po Veľkonočných sviatkoch) sa v ambulancii bude neordinovať z dôvodu účasti na seminári. Akútne prípady (nie predpis liekov) zastupuje: MUDr. Hovanová Mária, Budovateľská 20, Stará Ľubovňa
Kategórie: Samospráva

Návrh VZN

Zlatabana.sk - 12. apríl 2019

Návrh VZN o určení výšky dotácie pre ZUŠ 

Postup pri prijímaní VZN

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Kategórie: Samospráva

Oznam pre občanov

Banm.sk - 12. apríl 2019
Vážení občania, dňa 15.4.2019 budú skrátené stránkové hodiny oddelenia hospodárskeho a finančného na úseku daní a poplatkov do 14:00 hod. z dôvodu...
Kategórie: Samospráva

Orez drevín na Budyšínskej ulici

Banm.sk - 12. apríl 2019
Oznamujeme občanom, že od 15.4.2019 do 30.4.2019 budú na Budyšínskej ulici prebiehať orezávacie práce na 4 – 5 drevinách, ktoré zasahujú do stanovi...
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA NA BESEDU O OCHRANE PRÁV SPOTREBITEĽOV

Cachtice.sk - 11. apríl 2019
Pozývame Vás na besedu s p. Helenou Mezenskou  dňa 15. 04.2014 o 16.30hod v priestoroch Klubu dôchodcov  o ochrane práv zraniteľných spotrebiteľov starších a slabších občanov, ktorí sa ľahko pri svojej dôverčivosti stávajú obeťami rôznych podvodov, manipulácií a nekalých obchodných praktík špekulantov. Rozoberie všetky možnosti obrany spotrebiteľa a mimosúdneho postupu pri riešení reklamačných sporov.
Kategórie: Samospráva

Stránky